עיריית חולון מעודדת את תושבי העיר לשפץ את חזיתות בתיהם באמצעות התקשרות ישירה עם חברות פרסום חוצות, שיעניקו מימון מלא או חלקי לשיפוץ בניין המגורים, תמורת הצבת שילוט קירות בחזיתו.

שיפור חזית בניין בחולון סמוך לכיכר הלוחמים | צילום: עיריית חולון -

להלן עקרונות התהליך:

כל התקשרות תבוצע ישירות בין חברת הפרסום לבין הנציג המוסמך של דיירי הבית, ללא מעורבות העירייה בתהליך.

משך הצבת שלט הקיר לפרסום יהיה לתקופה של שנה לכל היותר, גם אם תהליך השיפוץ יארך פחות מכך.

חברת הפרסום תידרש להציג לעיריית חולון אישורים והיתרים כנדרש בחוק לכל משך הצבת השלט ובכלל זה היתר ייעודי ממערך כיבוי אש.

חברת הפרסום תישא בעלות אגרות השילוט לעירייה, שמתחייבות מהצגת הפרסום בשילוט הקירות, על פי חוק העזר העירוני לשילוט וכנקוב בתעריפי השילוט לאותה שנה.

חברת הפרסום תעדכן את המחלקה לחזות העיר בעיריית חולון על עצם ההתקשרות עם נציג הדיירים, תוך ציון כתובת המבנה ומתווה בסיסי של תהליך השיפוץ.

שיפור חזית בניין בחולון סמוך לכיכר הלוחמים | צילום: עיריית חולון -

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחלקה לחזות העיר בעיריית חולון, טלפון 03-5027275,

דוא"ל: pazits@holon.muni.il.