יום הולדתו של הרבי בליובוויטש חל היום יא בניסן, וידוע שבהוראת הרבי הוקם מטה בני נח שתפקידו להפיץ בכל השפות את 7 המצוות. מיליוני פלאיירים הופצו בכל העולם בכל השפות וגרמו לרבים מהגויים מכל הדתות לקיים את המצוות.

מאת: הרב מאיר אבוטבול

הסיבה שהשבת שלפני חג-הפסח נקראת 'שבת הגדול' היא, כפי שמבאר אדמו"ר הזקן בשולחן-ערוך שלו, "לפי שנעשה בו נס גדול", הנס "למכה מצרים בבכוריהם". באותה שנה חל עשרה בניסן בשבת. בני-ישראל נצטוו לקחת שה לבית ולקשור אותו לכרעי המיטה. נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל, ושמעו מבני-ישראל שבעוד כמה ימים ישחטו את השה לקרבן ותבוא על המצרים מכת בכורות. הלכו הבכורים אל אבותיהם ואל פרעה ותבעו מהם לשלח את ישראל, ולא רצו. עשו הבכורים עמם מלחמה והרגו הרבה מהם. לזכר אותו נס נקבעה אותה שבת ל'שבת הגדול'.

תמונה: pixabay

נשאלת כאן השאלה: הלוא אותו נס לא היה קשור לישראל, אלא זה היה עניין שבין המצרים לבכוריהם. למה אפוא "קבעו נס זה לזיכרון" לישראל ועוד לכל הדורות?

לכאורה אפשר להסביר, שהנס התבטא בכך, שכאשר שמעו הבכורים כי בני-ישראל עומדים לשחוט את השה, האליל המצרי, היו אמורים להילחם בעם-ישראל; אך בפועל לא נלחמו בישראל ואף יצאו למלחמה נגד אבותיהם ונגד המצרים.

אולם בפסוק "למכה מצרים בבכוריהם" לא מוזכר כלל עניין זה (שנמנעה המלחמה בישראל), וגם בשולחן-ערוך אין אפילו רמז לכך, אלא ההדגשה היא על עצם העניין של הכאת מצרים על-ידי הבכורים. ונשאלת השאלה מה הרבותא בכך.

התשובה טמונה בעיקרון המופיע ברמב"ם: "צוּוה משה רבנו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח". יהודי מצוּוה להביא את העולם כולו לידי שלמותו, ובכלל זה להשפיע גם על הגויים לקיים את המצוות המוטלות עליהם."

תמונה: pixabayחובה זו הייתה מוטלת על בני-ישראל גם בהיותם במצרים. ברור, שבהיותם בגלות לא יכלו היהודים לכוף את המצרים לקיים מצוות, ואף לא יכלו לכפותם לקיים את הציווי "שלח את עמי". בכל-זאת הוטלה עליהם החובה להשתדל בזה ככל יכולתם.

לכן נצטוו בני-ישראל לקחת את השה בגלוי, ולהפגין לעין-כול את הכוונה לשחטו לקרבן פסח, כי פעולה זו הביאה לידי כך ש"נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל", ועד שהבכורים עצמם יצאו למלחמה כדי לכפות על אבותיהם לקיים את ציווי ה'. כאשר בני-ישראל פעלו זאת אצל בכורי מצרים, מילאו את תפקידם לתקן גם את אומות-העולם ולהביאם לידי שלמותם.

נס זה נקבע לדורות כדי להזכיר לכל אחד ואחת מאיתנו, שעליו לחוש כי "בשבילי נברא העולם", והנהגת כל העולם תלויה בו. כשיהודי יתנהג בדרך התורה והמצווה, בגלוי וביד רמה – ישפיע על-ידי זה גם על כל העולם שסביבו, עד הגאולה האמיתית והשלמה.

7 מצוות בני נח: להאמין באל אחד יחיד ומיוחד; איסור לקלל את אלוקים; איסור שפיכות דמים; איסור גזל; איסור גילוי עריות; איסור איבר מן החי; קיום מערכת בתי משפט.