צילום: בית המכירות "קדם"

ידע האדם יסוד גדול, שאחד מן הדברים המיוחדים והסודות הגדולים בהגדה של פסח ובליל הסדר, הם דברי רבותינו בעלי ההגדה "כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול". והנה הארבעה בנים האלו הם לא רק כמשמעו, ארבעה בנים שהם תולדות של האדם ילדיו, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

אלא ידע האדם, שבכל אחד ואחד טמון בתוכו הארבעה בנים האלו, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. בכל אדם יש בו את הצד של החכם, ובכן בכל אדם יש בו גם צד של הרשע, ובכל אדם יש את הצד של התם, ובכל אדם יש הצד שאינו יודע לשאול.

**
ולכן הגמרא (פסחים קטז.) אומרת מוזגין לו מיד כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן אביו, מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ובגמרא שם תנו רבנן חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלים זה את זה.
וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (אורח חיים סי' תעג, ס"ז) מוזגין לו מיד כוס שני כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם סעודה, ואם אין חכמה בבן אביו מלמדו. אם אין לו בן, אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל את עצמו, ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה.

**
והקשו רבותינו הקדושים זצוק"ל, מובן שהבן צריך לשאול או האשה תשאל את בעלה, אך קשה מדוע הוא צריך לשאול את עצמו?

אלא לימוד גדול לימדו אותנו רבותינו הקדושים, שבכל אדם טמון הארבע בנים שדיברה תורה, ולכן אם אין בן שישאל הוא שואל את עצמו ומתרץ לעצמו את השאלות, כי בכל אדם טמונים גם הארבע בנים, ועל ידי התשובות שעונה על השאלות לחכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול משפיע הוא על עצמו תשובה לחכם שבו, לרשע שבו, לתם שבו ושאינו יודע לשאול שבו.

*
ולכן יובן הסדר שסדרו לנו רבותינו בעלי ההגדה את הלימוד "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דברה תורה". והנה נקשה מדוע מתחיל בעל ההגדה ואומר "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל", מה הקשר "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל" לארבעה בנים?

אלא התורה מלמדת אותנו, הארבע בנים שצריכים ישוב ותשובה גם לחכם וגם לרשע וגם לתם וגם לשאינו יודע לשאול, רק בכח התורה הקדושה שהקב"ה "ברוך הוא שנתן תורה לעמו ישראל", רק דרכם אפשר להכניע ולענות תשובה לארבע בנים, הן לארבע בנים ממש והן לארבע בנים שטמונים בתוך האדם.

אם כך מובן, כולם מחויבים בקריאת השאלות ותשובות של הארבע בנים, הבנים, האשה ותלמידי חכמים שיושבים יחד שגם בהם טמון הארבע בנים, והאדם עצמו גם כן שבו טמונים הארבע בנים.

***
ועל פי דברים אלו יובן, שכל יהודי צריך מלחמה מתמדת להכניע ולנצח את יצרו הרע שטמון בתוכו, ולהכניע את התמימות שבו, ואת השאינו יודע לשאול שבו, וגם את החכם שבו, ובודאי את הרשע שבו, כי המלחמה של האדם קשה ביותר כי יצר לב האדם‏ רע מנעוריו.

ועל זה אומרת תורתנו הקדושה "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלוקיכם"(ויקרא יט, ב-ג) ודרשו רבותינו הקדושים זצוק"ל, ידועים דברי הגמרא (קידושין ל:) שלוש שותפין הן באדם, הקב"ה ואביו ואמו.

הקב"ה נותן את הנשמה, ואביו ואמו נותנים את הגוף, הבשר והגידין. אם כך יובן, "קדושים תהיו כי קדוש אני" מצד החלק של הקב"ה אין לנו בעיה כי השותף הקב"ה חלקו באדם קדוש, הבעיה היא מ"איש אמו ואביו תראו" מהצד של האבא והאמא שמשפיעים שלילי על האדם, כי ההשפעה של ההורים גדולה וחזקה ונשארת על האדם כל חייו, ולא עוברת גם כשהאדם מתבגר עדיין, עבודת ההורים על עצמם משפיעה על הבנים.

כאשר האדם עובד על החלק של החכם שבו, הרשע שבו, התם שבו ושאינו יודע לשאול שבו, החלק הזה של העבודה בחיים גם אחרי שמתבגר האדם וילדיו מתבגרים משפיעה על הילדים, ולכן "איש אמו ואביו תראו" בגלל החלק הזה שבאדם, שאדם ירא ועובד על עצמו לא להיות מושפע מהחלק הרע שאביו ואמו נתנו בו.

וההורים ממשיכים לעבוד על עצמם לקדש את עצמם גם אחרי שנים שהילדים מבוגרים, זה החלק של העבודה המתמדת שלא מסתיימת כל החיים, ואין לאדם ביטחון בימי חייו, וכמו עץ גדול כשהגזע זז כל העלים והענפים זזים בו.

ולכן מחלק הקב"ה רגועים אנחנו "קדושים תהיו כי קדוש אני", העבודה היא מצד "איש אמו ואביו תראו" עבודה בלתי פוסקת. ובליל הסדר יש כח להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ולכן התיקון הוא להשפיע על הילדים וגם האדם להשפיע על עצמו.

והכח הגדול לזכך את עצמנו עם השפעה נכונה על הבנים, ועל כל אחד ואחד לשעצמו "את שבתותי תשמורו" על ידי הקפדה בשמירת שבת, וביותר בשבת הקרובה "שבת הגדול" זוכים להכניע את הארבע בנים שבאדם, עם הארבע כוחות שבאדם ולהגיע למקומות גבוהים, קדושים ורוחניים.

נשתדל להכין את עצמו הכנה נכונה בעבודת ה' זכה וברה, ולנצל את הימים הקדושים האלו ולהפיק מהם את התועלת המרבית שתלך עמנו לימים הבאים של ספירת העומר, והכנה לחג השבועות ומתן תורה שזהו הכח לכל השנה כולה.
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.