צילום: shutterstock

1. הרישום לגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ח יחל

ביום ראשון, ב' בשבט התשע"ז, 29 בינואר 2017  ויימשך עד

יום שישי, כ"א בשבט התשע"ז, 17 בפברואר 2017. 

2. הרישום יערך באמצעות אתר האינטרנט העירוני, בו יופיע קישור לרישום לגני הילדים. 

חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגיל 3 ואילך.

3. גילאי הרישום - בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013, שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

גילאי 5 - התאריכים: ו' בטבת התשע"ב   -  1 בינואר 2012
                       י"ח בטבת התשע"ג  -  31  בדצמבר 2012

גילאי 4 - התאריכים: י"ט בטבת התשע"ג  -  1 בינואר 2013
                       כ"ח בטבת התשע"ד  -  31 בדצמבר 2013

גילאי 3 - התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד  -  1 בינואר 2014
                       ט' בטבת התשע"ה  -  31 בדצמבר 2014

4. הזמנה לרישום: תישלח לביתכם במהלך חודש ינואר 2017. ההזמנה תישלח על פי כתובת המגורים הרשומה במרשם האוכלוסין (משרד הפנים).

תושבים חדשים והורים שטרם שינו את כתובתם במשרד הפנים, מוזמנים לפנות למנהל החינוך, מחלקת רישום בבית מנהל החינוך ברחוב וייצמן 61, חולון עם תחילת הרישום ב- 29/1/17 עם מסמכים רלוונטיים לשינוי כתובת/חוזה דירה/חוזה שכירות.

5. בעיר חולון, אין אפשרות לבחירת גן. הגנים בחולון הינם גנים צומחים ומשנים את ייעודם משנה לשנה על פי צרכי המערכת ונתוני הרישום.

6. הרישום לגני הילדים כולל את הרישום לצהרונים.

על מנת להבטיח מקום בצהרונים יש להתייחס לנהלי הרישום לצהרונים. הורה שלא ירשום את ילדו במועד המצוין לא מובטח לו מקום בצהרון.

7. חריגי גיל- ילדים שנולדו עד 15.1.2015 (כולל). הורים לילדים בגילאים אלו, המבקשים לרשום את ילדיהם לגני עירייה, יוכלו לגשת למחלקת גני הילדים ולהגיש בקשת רישום עבור ילדם במקביל לתאריכי הרישום לגנים:29/1/17-17/2/17. לא יתקבלו בקשות מעבר לתאריך זה. לבקשות יש לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על הצורך בגן רשות.  הבקשות יועברו באופן מרוכז לוועדת חריגים למשרד החינוך, במחוז תל אביב  ולאחר מתן האישורים שיבוץ הילדים יהיה על בסיס מקום פנוי. 
הבהרות
• על ילדים, חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד. 
• באם יתקבל אישור ממשרד החינוך, המקום הינו על בסיס פנוי בגנים.
• הלימודים לילדים חריגי גיל, הינם בשכר לימוד על פי טבלת שכר לימוד של משרד החינוך.

שכר הלימודים בשנת הלימודים תשע"ז - הינו 820 לחודש הנגבה בהוראת קבע על ידי הרשות, לא כולל צהרון.