ליקויים רבים: דוח מבקר עיריית חולון לשנת 2008, שפורסם השבוע, חושף ליקויים בגופים הנבדקים. בין היתר,כלולים בביקורת- מרכז ההיסעים במינהל החינוך העירוני, המחלקה הווטרינרית באגף התברואה והסביבה וחברת "מוסדות חינוך ותרבות בחולון בע"מ".

מרכז ההיסעים, האחראי על ארגון מערך ההסעות, מטפל מדי שנה בהסעות של 2,500 תלמידים ובמאות כלי רכב. הביקורת במרכז מצאה כי הנוהל הפנימי במינהל החינוך אינו מקיף את כל שהנושאים שעליהם אמון מרכז ההיסעים, כגון התקשרות עם קבלני הסעות, פיקוח על עבודתם והתחשבנויות כספיות. כמו כן נמצא כי אין נוהל עבודה עירוני מקיף בנושא.

מבקר העירייה, בני יהונתן, מצא כי החוזים עם כל קבלני ההסעות נחתמו חודשים מספר לאחר תחילת ההסעות. יתרה מכך, הקבלנים לא צירפו לחוזים רשימות מסודרות של כלי הרכב המיועדים להסעת התלמידים, וקבלן אחד אף לא צירף את צילומי הרשיונות של כלי הרכב. כמו כן נמצא כי אחד הקבלנים הגיש חשבונית בסכום הגבוה מזה שנקבע בחוזה.

במהלך הביקורת התברר כי מרכז ההיסעים לא עורך מעקב רציף אחר חידוש תוקף רשיונות ההפעלה של משרדי ההסעות, לאחר שתוקפם של הרשיונות הקודמים פג. חלק מהקבלנים אף לא סיפקו אישור מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה באשר לרישיון לעריכת הסעה מיוחדת.

המבקר מצא גם שרשימת הנהגים לא עודכנה, ושלא הקפידו על צירוף אישורים המעידים על כשירות הנהיגה של המסיעים, כך שלא מן הנמנע שהיה מצב שבו תלמידים הוסעו לבית הספר בידי נהג שאינו כשיר לנהיגה. מתברר כי לא רק כשירות הנהגים לא נבדקה, אלא גם כשירות כלי הרכב. המבקר מצא כי מרכז ההיסעים לא ריכז את העתקי רשיונות כלי הרכב, ולאחר בקשת אנשי המבקר הוצגו רשיונות תקפים של כלי רכב ספורים בלבד.

הורים שילדיהם משתמשים בשירות ההסעות בחולון, לא ישמחו לדעת כי חלק גדול מההסעות נערכות, בניגוד להוראות, באוטובוסים שגילם עולה על עשר שנים. בניגוד לחוק, חלק מכלי הרכב אינם נושאים פנסי איתות, ונהגים בכלי רכב אחרים לא טורחים להפעילם.

בביקורות פתע שנערכו בבתי ספר "עוז" ו"ישורון" נמצא, כי העלאת התלמידים והורדתם נעשית כאשר האוטובוס חונה בסמוך למדרכה, ולעתים אף בחנייה כפולה.

מועצת העיר אישרה בשבוע שעבר את המלצות הוועדה לענייני ביקורת, ויו"ר הוועדה, יואל ישורון, אמר: "דוח המבקר נגע במכלול סוגיות בטיחותיות קריטיות באשר להסעת תלמידים, ויודגש כי במכרז שפורסם לפני חודשים מספר תוקנו מרבית הליקויים שעליהם הצביע הדוח".